chaffier استانی نوجوان پیشگیری جشنواره

chaffier: استانی نوجوان پیشگیری جشنواره شهرکرد دانش آموز چهارمحال و بختیاری مرحله استانی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات سند + افشای شرح بدهی ۹۸ میلیارد تومانی استقلال تا تیر ۹۵

بر اساس گزارش‌های حسابرسی انجام شده است در ادوار متفاوت بدهی‌های کلوب استقلال در سه دوره مالی از بدو تاسیس تا آخر تیر ۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان می‌شود. 

سند + افشای شرح بدهی ۹۸ میلیارد تومانی استقلال تا تیر ۹۵

افشای شرح بدهی ۹۸ میلیارد تومانی استقلال تا تیر ۹۵ + سند

عبارات مهم : ایران

بر اساس گزارش های حسابرسی انجام شده است در ادوار متفاوت بدهی های کلوب استقلال در سه دوره مالی از بدو تاسیس تا آخر تیر ۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان می شود.

به گزارش ایسنا، کلوب استقلال پایتخت کشور عزیزمان ایران به همراه پرسپولیس جزو ۴ سهمیه فوتبال باشگاهی کشور عزیزمان ایران در آسیا هستند که این روزها به علت بدهی های سنگین در خطر از بین بردن از لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته اند، موضوعی که باعث نگرانی بسیاری از هواداران فوتبال و حتی دولت شده است ولی به راستی بدهی واقعی کلوب استقلال پایتخت کشور عزیزمان ایران چقدر است؟

سند + افشای شرح بدهی ۹۸ میلیارد تومانی استقلال تا تیر ۹۵

گزارش رسمی حسابرسان مالی که در مقاطع متفاوت زمانی و بنا به درخواست وزارت ورزش و شرکت بازرسی کل کشور انجام شده، نشان می دهد که این کلوب بدهی های هنگفت و اعلام نشده ای بسیاری دارد. مطابق اسنادی که در اختیار ایسنا قرار دارد، کلوب استقلال پایتخت کشور عزیزمان ایران طی حسابرسی انجام شده است در سه مرحله و با تاریخ های زمانی پیوسته تا آخر تیرماه سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان بدهی دارد. این در حالی است که اگر قراردادها و بدهی های مانده یک سال گذشته استقلال را به آن اضافه کنیم این رقم به بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

بدهی های کلوب استقلال در سه دوره مالی از بدو تاسیس تا ۹۳/۴/۳۱، دوره مالی ۹۳ – ۹۴ دوره مالی ۹۴-۹۵ مورد بررسی دقیق قرار گرفته که نتیجه های آن طبق جدول ذیل ارائه می شود.

بر اساس گزارش‌های حسابرسی انجام شده است در ادوار متفاوت بدهی‌های کلوب استقلال در سه دوره مالی از بدو تاسیس تا آخر تیر ۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان می‌شود. 

حسابرسان رسمی موارد ذیل را در خصوص مقادیر جدول بدهی قابل توجه دانسته اند:

۱. با در نظرگرفتن این که آقای افشارزاده از تاریخ ۹۳/۷/۲۲ سرپرست کلوب استقلال منصوب شد. بنابراین بدهی ایجاد شده است از تاریخ ا/۹۴/۵ لغایت ۹۵/۴/۳۱ به مبلغ ۲۱۵.۳۱۱.۵۱۱.۵۴۵ ریال مندرج در جدول اوج کاملاً مربوط به وقت تصدی ایشان می باشد.

۲. با در نظرگرفتن این که از آخر سال مالی منتهی به ۹۵/۴/۳۱ در وقت تهیه گزارش مالی کمتر از یک ماه سپری شده است تعدادی از اسناد هزینه ای و بدهی های ناشی از آنها و همچنین قسمت عمده ای از پرداخت های اسپانسر به علت عدم واریز به حساب کلوب و عدم ارائه مستندات کامل در حساب ها منظور نشده است.

۳. بدهی مالیاتی کلوب فرهنگی و ورزشی استقلال طبق نامه شماره ۵ ۱ ۲۲/ ا ۵/ص مورخ ۹۴/۵/۱۴ اداره کل امور مالیاتی شمیران تا آخر سال ۱۳۹۳ مبلغ ۳۱۲.۹۲۸.۹۶۳.۳۰۲ ریال ۵ بوده که عمدتاً مربوط به بدهی مالیاتی قرارداد های بازیکنان و مربیان در سنوات اخیر می باشد.

سند + افشای شرح بدهی ۹۸ میلیارد تومانی استقلال تا تیر ۹۵

۴ وجود رقم منفی ( ۸۸،۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰- ریال) در بدهی بابت پیش دریافت ها به علت کم کردن مبالغ پیش دریافت ها در سال مالی ۹۳-۹۴ و تأدیه آن در آن سال می باشد.

۵. جمع کل قراردادهای بازیکنان و مربیان در فصل ۹۴-۹۵ مبلغ ۵۰۵، ۵۷۳، ۱۹۵,۲۲۴ریال بوده که از این مبلغ ۵۵۰٬۰۰۰، ٬۰۶۸ ۳۰ ریال به وسیله آقای سبک دست و مبلغ ۳۴٫۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به وسیله آقای شیرازی اسپانسرهای کلوب استقلال و مبلغ ۸.۶۵۰.۳۱۵.۹۷۹ ریال نیز به وسیله کلوب پرداخت شده است است که با احتساب مالیات متعلقه و بدهی ها و جرائم مانده بدهی کلوب از بابت بازیکنان و کادر فنی مبلغ ۱۵۱ ,۸۷,۸۶۵٫۷۴۶ ریال است.

بر اساس گزارش‌های حسابرسی انجام شده است در ادوار متفاوت بدهی‌های کلوب استقلال در سه دوره مالی از بدو تاسیس تا آخر تیر ۹۵ بیش از ۹۸ میلیارد تومان می‌شود. 

۶. از کل بدهی کلوب به مبلغ ۹۸۴.۹۷۳.۱۲۴.۱۷۰ ریال، مبلغ ۳۵۱.۵۲۲.۶۴۱.۳۶۶ ریال ۸ معادل ۳۵٫۷ درصد از کل بدهی بابت قرارداد بازیکنان و مربیان بوده و بدهی مالیاتی کلوب نیز مبلغ ۳۱۲.۹۲۸.۹۶۳.۳۵۳ ریال ۸ معادل ۸, ۳۱ درصد کل بدهی کلوب است.

نتایج حاصله از بررسی صورت های مالی :

سند + افشای شرح بدهی ۹۸ میلیارد تومانی استقلال تا تیر ۹۵

زیان انباشته: بر اساس صورت های مالی و گزارش حسابرس مبلغ زیان انباشته در آخر سال مالی منتهی به ۹۳/۴/۳۱ مبلغ ۲۰۵٫۴۲۴٫۶۸۸٬۷۳۳ ریال بوده است که این مبلغ در آخر سال مالی منتهی به ۹۴/۴/۳۱ به مبلغ ۴۱۹.۹۵۲.۱۶۹.۲۴۶ ریال رسیده است.

نکته: در بازه زمانی فصل فوتبالی ۹۳ – ۹۴ (از۹۳/۵/۱ تا ۹۴/۴/۳۱) زیانی به مبلغ ۲۱۴.۴۱۷.۴۸۰.۵۱۳ ریال در کلوب استقلال ایجاد شده است که بیش از کل زیان انباشته کلوب تا قبل از آن بوده است.

جدول درآمد و هزینه سال مالی ۹۴ – ۹۵:

با توجه به عدم ثبت قسمت عمده ای از اقلام درآمدی ناشی از کمک های اسپانسر و به علت عدم واریز به حساب کلوب و همچنین هزینه کرد چک های صادر شده است اسپانسرها به صورت مستقیم به وسیله مدیران کلوب و عدم ارائه مستندات کامل به امور مالی جهت ثبت در دفاتر مالی و با در نظرگرفتن این که از آخر سال مالی منتهی به ۹۵/۴/۳۱ کمتر از یک ماه سپری شده است است تعداد زیادی از اسناد درآمدی و هزینه ای ناشی از پرداخت های اسپانسر در حساب ها منظور نگردیده هست. بنابراین جدول ذیل با توجه به مستندات ارائه شده است به گروه بازرسی تنظیم شده است است.

نکات قابل توجه:

ا. در بررسی سند برون مرزی مربوط به اعزام تیم به کشور سوئد جهت بازی دوستانه با تیم هاماربی با توجه به پرداخت هزینه رفت و آمد به وسیله تیم میزبان (هاماربی) و عدم وجود ناظر و همچنین قرارداد و یا تفاهمنامه در خصوص نحوه پرداخت هزینه های این مناسبت و با توجه به اعزام ۳۶ نفر به این سفر ، در بررسی انجام شده است مشخص شد که مبلغ پرداختی به وسیله کلوب هاماربی به شرکت سهند جهت نفرات اعزامی بیش از ۲ برابر مبلغ گرانترین نوع پروازها بوده است.

۲. طبق دفاتر مالی در سال مالی ۹۴-۹۵ تعداد ۸ نفر تنخواه دریافت نموده اند که از این ۸ نفر مسئول پیگیری اسناد مالی و مدیر تیم ملی تسویه و مابقی نیز در مجموع مبلغ ۱۷۲.۵۶۶.۹۰۰ ریال بدهکار می باشند.

هیات مدیره در خصوص سقف و نحوه پرداخت تنخواہ و اخذ صحیح گارانتی مورد نیاز در این خصوصں دستورالعملی را بر اساس مجموعه قوانین شرکتهای دولتی و قانون محاسبات عمومی مصوب نکرده است.

۳. با توجه به عدم تعیین وظیفه چک های بین راهی حساب بلوکه شده است کلوب به شماره ا ۲/ا ۸۵۹۵۴۸ ا بانک ملت شعبه پل مدیریت هیچ گونه اقدامی در خصوص تعیین وظیفه حساب فوق الذکر صورت نپذیرفته است.

ایسنا این گزارش را با نشانه شفافیت مالی و اطلاع رسانی از اوضاع مالی باشکاه استقلال منتشر کرده و این حق را جهت مدیران آن دوره کلوب استقلال قائل است که چنانچه توضیحی دارند آن را منعکس نماید.

هم چنین این نوید به طرفداران تیم استقلال و پرسپولیس داده می شود که در طی روزهای آینده جزییات بیشتری از قراردادهای استقلال در طی سال های گذشته و هزینه های مالی پرسپولیس به صورت مستند منتشر خواهد شد.

واژه های کلیدی: ایران | استقلال | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

سند + افشای شرح بدهی ۹۸ میلیارد تومانی استقلال تا تیر ۹۵

سند + افشای شرح بدهی ۹۸ میلیارد تومانی استقلال تا تیر ۹۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog